در حال فراخوانی آگهی های بیشتر ...
اهواز آگهی تبلیغات و نیازمندیهای رایگان اهواز و سراسر خوزستان

اهواز آگهی

مرکز تخصصی اپیلاسیون در کوروش سالن 33

مرکز تخصصی اپیلاسیون در کوروش سالن ۳۳

آگهی رایگان
  • خدمات آرایشگری و زیبایی
  •  email
  • email
  • تاریخ ثبت آگهی : ۱۳۹۷/۰۹/۲۷
  • آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
  •    خوزستان اهواز
  • 38 بازدید

ﺑﺪون ﻣﻌﻄﻠﯽ اﭘﯿﻼﺳﯿﻮن ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﭘﯿﻼﺳﯿﻮن در ﮐﻮروش ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎﻧﻮان ﮐﻞ ﺑﺪن ( ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺖ ﻫﺎ و ﭘﺎﻫﺎ و ﺑﯿﮑﯿﻨﯽ و زﯾﺮﺑﻐﻞ و ﺑﺎﺳﻦ ): 42 ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﻣﻮم ﮔﯿﺎﻫﯽ درﺟﻪ ﯾﮏ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮕﯿﺮد . وﮐﺲ و ﺧﺸﺎب ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد . ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻪ ﭘﺎرﺗﯿﺸﻦ ﻣﺠﺰا ﺑﺎ ﮐﺎدر ﺣﺮﻓﻪ ای و ﻣﺠﺮب ، ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ و دﻗﺖ ﺑﺎﻻ 09334334300 ﭘﯿﺎﻣﮏ و ﭘﯽ ام ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ . ﻓﻘﻂ ﺗﻤﺎس ﺗﻤﺎس آﻗﺎﯾﺎن ﻣﻤﻨﻮع

  ثبت آگهی رایگان