در حال فراخوانی آگهی های بیشتر ...
اهواز آگهی تبلیغات و نیازمندیهای رایگان اهواز و سراسر خوزستان

اهواز آگهی

مرکز تخصصی پاکسازی پوست سالن 33

مرکز تخصصی پاکسازی پوست سالن ۳۳

آگهی رایگان
  • خدمات آرایشگری و زیبایی
  • email
  • تاریخ ثبت آگهی : ۱۳۹۷/۰۹/۲۷
  • آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
  •    خوزستان اهواز
  • 106 بازدید

ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﺎک ﺳﺎزی ﭘﻮﺳﺖ ﺻﻮرت
و ﺑﺪن در ﮐﻮروش
ﻣﺎﺳﺎژ و ﭘﺎک ﺳﺎزی ﭘﻮﺳﺖ ﺻﻮرت 55
ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن
ﺑﺎﻣﻮاد درﺟﻪ ﯾﮏ
روﻏﻦ ﻫﺎی ﺻﺪدرﺻﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﻟﻮﺳﯿﻮن ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪ
ﮔﺮان ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﺳﮏ ﻫﺎ
به همراه دستگاه میکرودرم آبریژن کلینیکی بسیار قوی با تاثیر فوری
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ، از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺟﻮش ﻫﺎی
ﺳﺮﺳﯿﺎه ، روﺷﻦ ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺖ ، رﻓﻊ ﭼﯿﻦ و
ﭼﺮوک . ﻫﻤﻮن ﺟﻠﺴﻪ اول ﻧﺘﯿﺠﻪ را
ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ
09334334300
ﭘﯿﺎﻣﮏ و ﭘﯽ ام ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ . ﻓﻘﻂ
ﺗﻤﺎس
ﺗﻤﺎس آﻗﺎﯾﺎن ﻣﻤﻨﻮع

  ثبت آگهی رایگان